Innkalling til ordinært årsmøte i Lyn Toppfotball

klubbhus.jpeg

I henhold til Lov for Lyn Toppfotball § 13 innkalles det til ordinært årsmøte i Lyn Toppfotball 22. mars 2018 kl. 18.00 i Klubbhuset.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandling av styrets årsberetning
  5. Behandling av klubbens regnskap i revidert stand, revisjonsberetning og rapport fra kontrollkomité
  6. Behandle innkomne forslag og saker
  7. Fastsette medlemskontingent
  8. Budsjett for Lyn Toppfotball for 2018 og prognose for 2019
  9. Behandling av Lyn Toppfotballs organisasjonsplan
  10. Valg – se valgkomiteens innstilling som blir gjort tilgjengelig senest 1 uke i forkant:

a) Valg av styreleder og
b) Valg av nestleder
c) Valg av fire styremedlemmer
d) Valg av tre varamedlemmer
e) Valg av kontrollkomité med to medlemmer og ett varamedlem
f) Engasjere revisor
g) Valg av tingrepresentanter og de organisasjoner idrettslaget er tilknyttet
h) Valg  av valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet, jf Lov for Lyn Toppfotball § 13 annet ledd. Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, jf Lov for Lyn Toppfotball § 13 annet ledd.

Årsmøtedokumenter:
- Årsberetning LTF 2017
- Budsjett Lyn Toppfotball 2018
- Forslag og saker til årsmøtet
- Resultatregnskap - spesifikasjon
- Årsregnskap 2017
- Organisering LTF
- Prognose LTF 2019-2020
- Styrets innstilling til valgkomite 2018
- Innstilling fra valgkomiteen
- Kontrollkomiteens beretning 2017
- Revisjonsberetning

Oslo 17. februar 2018

Petter Sætherbakken
Styreleder i Lyn Toppfotball

Vegard Egeland