Innkalling til ordinært årsmøte

I henhold til Lov for Lyn 1896 Fotballklubb § 13 innkalles det til ordinært årsmøte i Lyn 1896 Fotballklubb 28. mars 2019 kl. 18.00 i Klubbhuset.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede

 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

 3. Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 4. Behandling av styrets årsberetning

 5. Behandling av klubbens regnskap i revidert stand, revisjonsberetning og rapport fra kontrollkomité

 6. Behandle innkomne forslag og saker

 7. Fastsette medlemskontingent

 8. Budsjett for Lyn 1896 Fotballklubb for 2019 og prognose for 2020

 9. Behandling av Lyn 1896 Fotballklubbs organisasjonsplan

 10. Valg – se valgkomiteens innstilling som blir gjort tilgjengelig senest 1 uke i forkant:
  a) Valg av styreleder og nestleder
  b) Valg av 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
  c) Valg av kontrollkomité med 2 medlemmer og 1 varamedlem
  d) Engasjere revisor
  e) Valg av tingrepresentanter og de organisasjoner idrettslaget er tilknyttet, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  f) Valg av valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet, jf Lov for Lyn 1896 Fotballklubb § 13 annet ledd.

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, jf Lov for Lyn 1896 Fotballklubb § 13 annet ledd.

Oslo 22. februar 2019

Petter Sætherbakken
Styreleder i Lyn 1896 Fotballklubb

Thomas Nordeng