Bruk av spillere på 2. laget 31. mars 2019

Etter mye kommunikasjon med NFF siste uke, må vi konstatere at vi ikke vil få anledning til å bruke spillere som spilte 2. lags kamp 31. mars mot Holmlia i vår første 1. lagskamp mot Tønsberg. Vi vurderer dette som svært urimelig og er svært skuffet over NFFs håndtering av dette. Saken er kortfattet slik:  

  • For å være helt sikre på at vi ikke skulle begå noen feil med laguttak til 2. lagskampene forut for første kamp for 1. laget, sendte vi 19. mars en mail til NFF Oslo, hvor vi ba om å få opplyst reglene for spilleberettigelse for 2. lag, sett opp mot rettigheten til å spille på 1. laget deretter. Vi fikk samme dag et meget klart og utvetydig svar, også det på mail. Regelen ble i mailen gjengitt i sin helhet og NFFs konsulent tolket i tillegg denne, svært klart og tydelig. Her oppga han blant annet at spillere som spiller første 2. lags kamp, før 1. lags kamp, ikke kan starte 1. lags kampen, men kan være innbytter.

  • Trenerapparatet fikk denne beskjed, og tropp/lag til Holmlia-kampen ble tatt ut basert på dette.

  • Vi ble i etterkant av Holmlia-kampen kjent med at de endelige regler ikke stemte med hva vi var oppgitt i mailen av 19. mars. NFF hadde 28. mars på ettermiddagen sendt ut et rundskriv på 8 tettskrevne sider til samtlige klubber, med presiseringer og nye regler for sesongen 2019. Lyn har som kjent ikke noe stort administrativt apparat, og denne mail ble ikke gjennomgått før tidlig uken etter. I rundskrivet er regelen endret slik at spillere som spilte første 2. lags kamp ikke i det hele tatt kan spille første 1. lags kamp, ei heller som innbytter. Endringen ble vedtatt på fotballtinget 10. mars, men NFFs ansatte var tydeligvis ikke gjort kjent med dette, og vår mail ble dermed besvart mot bedre viten. Så sent som 2. april var eksempelvis sentrale personer i NFFs kommunikasjonsavdeling ikke kjent med endringen.

  • NFF beklager overfor oss at de har gitt oss uriktig informasjon. De beklager også at rundskrivet med vesentlige endringer ble sendt så sent ut, for vår del kun en drøy arbeidsdag før første kamp. De forstår at vi oppfatter dette urimelig, men når det kommer til vår mulighet for fritt å ta med de spillere vi hadde til hensikt å ha med til Tønsberg, møter vi ingen forståelse. Vi kan gjerne innhente aksept fra Tønsberg på bruk av de aktuelle spillere. Men, NFF oppgir samtidig at forbundet allikevel vil vurdere å opprette en sanksjonssak dersom vi bruker noen av de aktuelle spillere. Aktuell straff er alt fra 0-3 og 0 poeng til bot, avhengig av graden av formildende omstendigheter. Vi har ikke anledning til å få vår sak vurdert på forhånd, altså før vi eventuelt utfører regelbruddet.

 Administrasjon og styre i Lyn 1896 FK vurderer at denne sak fra klubbens side er håndtert på en så god måte som det kan forventes. Vi gikk aktivt ut og forsikret oss om hvilke regler vi skulle forholde oss til, og fulgte disse til punkt og prikke. Av en klubb på høyeste nivå, med stort administrativt apparat, kunne man sikkert forvente at fredag 29.3 ble brukt til å gjennomgå og sjekke ut det omfattende notat som ble mottatt ettermiddagen før. Dette kan ikke forventes av en klubb på 4. nivå, med en svært begrenset administrativ organisasjon. Og, også disse skulle i så fall ha mistanke om at den klokkeklare bekreftelse vi mottok 19.3. ikke stemte. Vi har mottatt beklagelse fra NFF på den feilaktige og utilfredsstillende dialog de har hatt med oss, men det hjelper oss selvsagt ikke, all den tid NFF samtidig oppgir at de på tross av dette ikke kan fravike regelverket.  Vi kan også legge til at den gamle regelen, som vi fikk oppgitt fortsatt var gjeldende i vår mailkorrespondanse 19. mars, også fremgikk svært tydelig på NFFs hjemmeside helt frem til 5. april.

 Vi er svært skuffet over NFFs håndtering i denne sak, og det er sterkt beklagelig de konsekvenser dette gir for klubben, og ikke minst de spiller som blir berørt. Uansett, vi skal bruke siste treningsuke før seriepremieren godt, og skal uansett stille et slagkraftig lag mot Tønsberg.