Sportsplan 2019-2022

Arkivfoto: Lyn1896.no

Arkivfoto: Lyn1896.no

På tross av at Lyns a-lag for tiden befinner seg på 4. nivå i norsk fotball, registrerer vi med glede at det er stort engasjement rundt laget og mange meninger rundt hva som gjøres galt og hva som gjøres riktig, som normalt er mest av det førstnevnte. Det er sunt og drivende for en klubb å ha mange som ytrer sine meninger, og svært gjerne at de utfordrer dem som er valgt til å søke å organisere best mulig. Det er også veldig forståelig at det blant Lyn-venner har bredd seg en utålmodighet på mer sportslig suksess, vi har de to siste år ikke lykkes å nå vårt mål om et steg opp i divisjonssystemet

Kort og lang målsetting om sportslig suksess, og herunder hvilke prioriteringer som må gjøres for å nå disse, er temaet vi ser går oftest igjen. Lyn Fotball og juniorlaget i Lyn 1896 FK bugner av talentfulle spillere. Forut for 2019-sesongen har klubben valgt å endre vesentlig på prioriteringer rundt spillere. I 2017-2018 sesongene ble det hentet inn mange spillere utenfra. Dette ga ikke det ønskede sportslige resultat, om enn med små marginer, men førte også til at få juniorspillere i disse sesongene ble gitt muligheten til å ta neste steg.  I 2019 har vi gjort en vesentlig omlegging av prioritering spillere, og allerede før halve sesongen er unnagjort, har mange juniorer fått godt med spilletid og markert seg i a-kamper. Dette er en utvikling vi ønsker å forsterke i årene fremover.

Vårt trenerapparat har en betydelig oppgave og utfordring i å ta ut tropper og fordele a-lags- og juniorspillere til de ulike kamper for våre 3 lag. Det er mange faktorer som skal hensyntas; kampbelastning pr spiller, skader, tidsavstand mellom kamper, spillertyper som går godt sammen osv, hvilken type motstand møter. Mange av våre juniorspillere går fotballinje på VGS, hvilket innebærer rundt 4-5 fotballøkter pr uke, i tillegg til treninger og kamper for Lyn. Det må løpende gjøres en vurdering av totalbelastningen for særlig disse spillerne, herunder risikovurderinger ift skader mv. Det er god og tett intern dialog i trenerapparatet vårt om disse forhold, men slik at trenerne ofte må ta vanskelige valg med hensyn til sammensetning av troppene.

Styret og hovedtrener a-lag og junior, Bent Inge og Glenn, har i felleskap ført i pennen et notat som vi ønsker å dele med de som bryr seg om lagene våre. Her har vi forsøkt å si litt om mål og prioriteringer, noen langsiktige og andre svært kortsiktige. Vi skulle gjerne vært mer tydelig i notatet, herunder spesielt på resultatmessig målsetting for alle tre lag. Men, vi må realistisk også se at Lyn 1896 i 2019-sesongen er rekordungt. Ikke bare på a-laget, hvor vi i enkelte kamper har vært langt ned mot 20 år i gjennomsnittsalder. En vesentlig andel av vårt juniorlag er nemlig første års junior (2002-årgangen), hvor de fleste lag vi møter har overvekt av siste års juniorer. Vi har fortsatt mange kamper igjen av sesongen, og tror alle våre tre lag vil utvikle seg positivt i månedene fremover.

Vi håper notatet vil gi noen svar på mulige spørsmål, og vi håper også så mange som mulig verdsetter den omlegging som er gjort og som styret har tro på også vil gi beste grunnlag for vår vei tilbake til der vi hører hjemme. Vi legger også ved klubbens sportsplan, som vi har arbeidet med over lengre tid, men som også vil være et levende dokument fremover, hvor vi stadig vil søke å forbedre denne. 

Styret har nå lagt ut sportsplanen for 2019-2022.

Den finner du her.

Thomas Nordeng