INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE + Papirer

Papirer til Årsmøte

Årsberetning Lyn 1896 Fotballklubb 

Årsregnskap 2023 Lyn 1896 Fotballklubb

Innkomne forslag og saker til årsmøte

Valgkomiteens innstilling

Innstilling til Valgkomite 2024

Budsjett 2024 og prognose 2025 og 2026

Organisering 2024 Lyn 1896

Uavhengig revisors beretning 2023

Kontrollutvalgets beretning for 2023

 

 

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I LYN 1896 FOTBALLKLUBB

 

I henhold til Lov for Lyn 1896 Fotballklubb § 10 innkalles det til ordinært årsmøte i Lyn 1896 Fotballklubb 12. mars 2024 kl. 18.00 i Klubbhuset.

 

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning
  4. eventuell beretning fra engasjert revisor

 

 1. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
 2. Fastsette
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

 

 1. Vedta idrettslagets budsjett, samt prognose for de 2 neste årene
 2. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 3. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, 4 styremedlem[mer] og 3 varamedlemmer, med valgperiode på 2 år.

Leder velges for to år i år med partall, nestleder velges for to år i år med oddetall. To styremedlemmer velges for to år i år med partall og to styremedlemmer velges for to år i år med oddetall. To varamedlemmer velges for to år i år med partall, ett varamedlem velges i år med oddetall.

  1. Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  2. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  3. Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og 1 varamedlem
  4. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

 

 1. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet, jf Lov for Lyn 1896 Fotballklubb § 10 annet ledd.

 

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, jf Lov for Lyn 1896 Fotballklubb § 10 annet ledd.

 

Oslo 1. februar 2024

 

Petter Sætherbakken

Styreleder i Lyn 1896 Fotballklubb

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: